Deelnamevoorwaarden Beloningsprogramma Brug A7 Purmerend

Artikel 1: Definities

 1. Deelnemer: een natuurlijk persoon die zich succesvol heeft aangemeld via de website bruga7.nl.
 2. Dienstverlener: Fynch Mobility.
 3. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat.
 4. App: de Fynch App.
 5. Traject: de brug op de A7 en de sluiproutes via de N246 en N247, verder toegelicht in 3.1.
 6. Nulmeting: door Opdrachtgever uitgevoerde registratie van kentekens op het Traject in de periode maart 2024. Alleen kentekens die tijdens de Nulmeting minstens 4 keer per week in de Spits geregistreerd zijn op het Traject komen in aanmerking voor de beloningsregeling.
 7. Spits: de periode tussen 06:00 en 10:00 in de ochtend in zuidelijke richting en tussen 15:00 en 19:00 in de middag en avond in noordelijke richting.
 8. Referentieprofiel: het gemiddelde aantal ritten per week van de Deelnemer op het traject tijdens de Nulmeting. Dit Referentieprofiel wordt gebruikt om de maximale beloning per week te bepalen.
 9. Mijding: een tijdens de Nulmeting geregistreerde rit die vermeden is door het betreffende Dagdeel thuis te werken of in dat Dagdeel voor alternatief vervoer te kiezen. Er kunnen per week niet meer Mijdingen geregistreerd worden dan ritten tijdens de Spits in de Nulmeting. Wanneer tijdens de Nulmeting bijvoorbeeld 8 ritten per week worden geregistreerd telt een Mijding alleen als er tijdens de werkweek in minder dan 8 Dagdelen autoritten op het Traject worden geregistreerd in de App.
 10. Dagdeel: de periode tussen 06:00 en 12:00 (de ochtend) en tussen 12:00 en 22:00 (de middag en avond).

Artikel 2: Toepasselijkheid deelname voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Beloningsprogramma Brug A7 Purmerend zoals uitgeschreven door de Dienstverlener in opdracht van de Opdrachtgever.
 2. Deze voorwaarden zijn aanvullend op de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring van de Dienstverlener. Deze staan gepubliceerd op de website van de Dienstverlener.

Artikel 3: Deelname

 1. Deelname is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder die bestuurder waren van auto’s waarvan het kenteken tijdens werkdagen ten minste tijdens 4 Spitsen per week (gemiddeld over de Nulmeting) door de Opdrachtgever is geregistreerd op de volgende knelpunten. In de ochtend in zuidelijke richting en in de middag in noordelijke richting en over de volgende wegen:
  • de A7 over de brug bij Purmerend
  • de N247 tussen de A10 en de N235
  • de N246 tussen Marken-Binnen en de N244
 2. Per Spits respectievelijk per Dagdeel geldt slechts één registratie van een rit. Dus indien een kenteken in de nulmeting in een Ochtendspits zowel op de A7 in zuidelijke richting als op de N247 tussen de A10 en de N235 in zuidelijke richting is geregistreerd, geldt dit als één registratie van een rit.
 3. Alleen indien van een kenteken in maart 2024 tenminste 4 keer per week (gemiddeld over de Nulmeting) tijdens de Spits op bovenstaande knelpunten een rit is geregistreerd komt de bestuurder van het betreffende voertuig in aanmerking voor de beloningsregeling.
 4. Vrachtwagens, taxi’s en ander commercieel vervoer zijn uitgesloten van deelname.
 5. Deelnemers maken bij aanmelding de keuze voor een beloning:
  • een NS Altijd Voordeel kaart
  • een geldelijke beloning
  • een donatie aan een goed doel (Black Jaguar Foundation)
 6. Deelnemers kunnen hun keuze voor beloning achteraf niet meer wijzigen.
 7. Wanneer voor de geldelijke beloning is gekozen is deelname definitief wanneer de Deelnemer de App heeft geïnstalleerd en automatische ritregistratie is ingeschakeld. Tot die tijd kan de Deelnemer geen aanspraak maken op beloningen.
 8. Deelname is voorbehouden aan personen die voldoen aan de door de Dienstverlener opgestelde vereisten voor deelname, zoals ook bekend gemaakt op de website van de Beloningsregeling Brug A7:
  • Je kenteken is in de Nulmeting van Rijkswaterstaat geregistreerd (minstens tijdens 4 Spitsen per werkweek op het Traject).
  • Je hebt de deelnamevoorwaarden gelezen en gaat hiermee akkoord.
  • Je trackt je doordeweekse ritten automatisch met de Fynch app.
 9. Bij voortijdige beëindiging van de deelname (door het verwijderen van het account in de app of het uitschakelen van ritregistratie in de app) komen alle opgebouwde beloningen te vervallen. De Deelnemer kan dan geen aanspraak meer maken op opgebouwde beloningen.

Artikel 4: Beloningen

 1. Deelnemers worden beloond tot €6,- per werkdag door de brug op de A7 en de knelpunten N247 en N246 te mijden. Door op een andere manier te reizen of thuis te werken kunnen Deelnemers tot €3,- per Dagdeel sparen per Mijding. Deelnemers ontvangen wekelijks een status van het opgebouwde saldo is en dit bedrag wordt aan het einde van de campagne (juli 2024) op de opgegeven bankrekening gestort. Hiervoor zijn geen verdere acties van de Deelnemer nodig. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de beloningen:
  1. Ander vervoer of een thuiswerkdag telt als een Mijding wanneer er minder auto- of motorritten op de A7, N247 en N246 worden geregistreerd dan in de Spits tijdens de Nulmeting. Bijvoorbeeld: uit de Nulmeting blijkt dat een kenteken gemiddeld 8 keer per week tijdens de Spits op de genoemde wegen geregistreerd is. Dit betekent dat er maximaal 8 Mijdingen per week kunnen plaatsvinden.
  2. Enkel Mijdingen die met de automatische ritregistratie functionaliteit in de App zijn geregistreerd komen in aanmerking voor een beloning.
  3. Ander vervoer of een thuiswerkdag worden enkel gezien als Mijding wanneer het aantal geregistreerde auto- of motorritten per week op de A7, N246 en N247 lager is dan het gemiddelde aantal ritten per week het Traject tijdens de Nulmeting.
  4. Een rit met ander vervoer telt enkel mee als Mijding wanneer de afstand minimaal 15 kilometer bedraagt.
  5. Deelnemer kan voor maximaal 2 Mijdingen per dag beloond worden, dat wil zeggen maximaal € 6,- per dag.
  6. Handmatig toegevoegde ritten met ander vervoer tellen nooit mee als Mijding.
  7. Het maximale beloningsbedrag is 300 euro per deelnemer gedurende de looptijd van de beloningsregeling.
  8. Wanneer de deelnemer zich niet aan de Deelnamevoorwaarden zoals hier beschreven houdt komt de volledige opgebouwde beloning te vervallen.
 2. Je bouwt beloningstegoed op door op doordeweekse dagen:
  • Thuis te werken = 6 euro per thuiswerkdag
  • Ander vervoer te kiezen dan de auto of motor bij reizen tussen het gebied ten noorden en ten zuiden van het Traject van minstens 15 kilometer.
  • Kies voor openbaar vervoer, fiets, e-bike, scooter, brommer, snorfiets, speedpedelec of rij samen/ carpool bij ritten van minstens 15 kilometer= 3 euro per Dagdeel, max 6 euro per dag.
 3. Rit met auto of motor (geen carpool) van minstens 15 kilometer op de brug bij de A7 en de N246 en N247 on de ochtend in zuidelijke richting of in de middag en avond in noordelijke richting = aftrek van 3 euro per Dagdeel, max 6 euro per dag. Op wekelijkse basis van de beloning nooit minder zijn dan €0,-. Dit wordt verwerkt als in onderstaande rekenvoorbeelden:
  • Rekenvoorbeeld 1: een Deelnemer heeft tijdens de Nulmeting gemiddeld 6 ritten per week in de Spits geregistreerd. Voor de beloningsregeling worden in één week 8 Mijdingen geregistreerd en 2 autoritten tijdens verschillende Dagdelen op het traject. Van de waarde uit de Nulmeting (6 ritten) worden de twee autoritten afgetrokken. De Deelnemer kan hierdoor maximaal voor 4 Mijdingen beloond worden. Omdat de Deelnemer 8 Mijdingen geregistreerd en er voor 4 beloond kan worden wordt het maximale bedrag voor deze week opgebouwd, ofwel €12,-. 
  • Rekenvoorbeeld 2: een Deelnemer heeft tijdens de Nulmeting gemiddeld 6 ritten per week geregistreerd. Voor de beloningsregeling worden in één week 4 Mijdingen geregistreerd en 5 autoritten op verschillende Dagdelen op het traject. De 5 autoritten worden in mindering gebracht op de potentiële beloning op basis van de Nulmeting, waardoor de deelnemer nog voor slechts één Mijding beloond kan worden. Omdat de Deelnemer 4 Mijdingen geregistreerd heeft wordt de maximale beloning voor deze week opgebouwd, ofwel €3,-. 
 4. Om in aanmerking te komen voor de beloning moet de Deelnemer aan het volgende voldoen:
  1. Deelnemer draagt zorg voor een correcte registratie van alle ritten. Deelnemer volgt hiervoor de installatie instructies van de App op en zoekt hulp bij problemen met de registratie.
  2. Deelnemer draagt zorg dat de in de App geregistreerde ritten kloppen. Eventuele wijzigingen dienen uiterlijk de zondag van de week waarin de rit is geregistreerd te worden doorgevoerd om meegenomen te worden in de beloning.
  3. Deelnemer houdt de automatische ritregistratie op doordeweekse dagen de hele dag geactiveerd (in te stellen in de App bij profiel).
  4. Deelnemer geeft de correcte persoonsgegevens en diens eigen bankrekeningnummer door aan Dienstverlener ten behoeve van de beloning.
  5. Iedere Deelnemer mag met één account meedoen aan deze actie.
  6. Per geregistreerd kenteken kan niet meer dan één account aangemaakt worden.
 5. Onder alle Deelnemers worden na afloop van de Beloningsmaatregel de volgende prijzen verloot:
  1. 1x een Cube bike t.w.v. 3.500 euro (incl. btw) via www.cubestores.nl
  2. 3x een 2 daagsverblijf in vakantiepark De Weelderik voor 6 personen t.w.v. 700 euro (incl. btw)
  3. 10x een dinerbon t.w.v. 100 euro (incl btw)
  4. tegoedbonnen te besteden bij lokale ondernemers (dit zal nader worden bepaald en kenbaar worden gemaakt)
 6. Om deel te nemen aan de loting moet de Deelnemer minstens 3 maanden actief de App hebben gebruikt.
 7. Organisator heeft het recht de beloningsactie te annuleren, op te schorten of te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden, fraude of andere redenen.

Artikel 5: Fraude

 1. Alle opgebouwde beloningen zullen in het geval van fraude komen te vervallen en niet worden uitgekeerd aan de Deelnemer. In het geval de Dienstverlener reeds opgebouwde beloningen aan de Deelnemer heeft uitgekeerd, is de Deelnemer verplicht om deze beloning aan de Dienstverlener terug te betalen.
 2. Onder fraude wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan:
  • wanneer er meerdere accounts worden aangemaakt door een enkele Deelnemer;
  • wanneer de Deelnemer zijn of haar smartphone of device waarop de app is geïnstalleerd meegeeft aan iemand anders zonder dat hij/zij zelf een geldige rit maakt;
  • wanneer de Deelnemer de in de App geregistreerde ritten wijzigt op een manier die niet met de werkelijkheid overeen komt;
  • wanneer de Deelnemer aangeeft te hebben gecarpooled, terwijl achteraf blijkt dat de rit een individuele rit van de Deelnemer in zijn eentje met een auto is geweest.
 3. Ingeval de Dienstverlener vaststelt dat de Deelnemer op enigerlei wijze Fraude heeft gepleegd, verbeurt de Deelnemer ten gunste van de Dienstverlener een direct opeisbare boete van €50,- (vijftig euro) per fraudehandeling, onverminderd het recht van de Dienstverlener om de daadwerkelijk door de Dienstverlener en/of Opdrachtgever geleden schade op de Deelnemer te verhalen. Het bepaalde in dit artikel 5.3 geldt in aanvulling op het bepaalde in artikel 5.1.

Artikel 6: Privacy

 1. Door deel te nemen aan de Beloningsmaatregel Brug A7 geeft de Deelnemer de Dienstverlener en de Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming om in het kader van de Beloningsmaatregel Brug A7 de daarvoor benodigde persoonsgegevens te verwerken.
 2. Gegevens van Deelnemer worden op geanonimiseerd en geaggregeerd niveau gedeeld met de Opdrachtgever.
 3. Verplaatsingsgegevens op persoonsniveau worden enkel met de Opdrachtgever gedeeld, tenzij door de Deelnemer expliciet toestemming gegeven wordt om deze te delen met derden.
 4. Na afloop van de Beloningsregeling Brug A7 kunnen je persoonsgegevens gebruikt worden voor:
  1. Analyse door de Dienstverlener en/of de Opdrachtgever op geanonimiseerd en geaggregeerd niveau.
  2. Communicatie en/of uitnodiging voor een eventueel volgend project met betrekking tot de A7.
 5. Persoonsgegevens van Deelnemers worden niet gedeeld met derden.

Artikel 7: Beëindiging deelname

 1. Deelnemer kan er ieder moment voor kiezen om te stoppen met deelname aan de Beloningsregeling Brug A7. Dit kan door het account te verwijderen onder Profiel > Instellingen in de App.
 2. Na beëindigen deelname op verzoek van de Deelnemer, zoals genoemd in artikel 7.1 kan de Deelnemer geen aanspraak meer maken op de in artikel 4 genoemde beloningen.
 3. Deelname eindigt tevens automatisch aan het einde van de Beloningsregeling Brug A7. De Deelnemer wordt hierover tijdig geïnformeerd.
 4. Na beëindiging deelname vervalt de gratis licentie op de App en heeft de Deelnemer geen toegang meer tot de gegevens die door de app zijn verzameld tijdens deelname.
 5. Alle opgespaarde Fynch coins komen te vervallen bij beëindiging deelname en kunnen niet teruggehaald worden.